REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ Kurs Elektryka SPIS TREŚCI: 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ
 4. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
 5. GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY
 6. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 7. REKLAMACJE USŁUG
 8. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 11. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
 12. PRAWA AUTORSKIE DO STRONY INTERNETOWEJ
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Strony Internetowej udostępnionej pod adresem internetowym Kurs Elektryka (dalej jako: „Strona Internetowa”, „Strona”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania ze Strony Internetowej, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych za pośrednictwem Strony Internetowej. 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem Strony Internetowej jest podmiot będący w posiadaniu domeny internetowej na której znajduje się Strona, a także treści, które ona zawiera (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do nich przepisy dotyczące konsumentów) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę.
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej.
  6. PLATFORMA SZKOLENIOWA, PLATFORMA – platforma szkoleniowa prowadzona przez Usługodawcę i dostępna pod adresem internetowym https://uprawnienia-elektryczne.pl.  
  7. KURS ONLINE – Usługa Elektroniczna, interaktywny kurs online prowadzony w sposób zautomatyzowany za pomocą platformy szkoleniowej dostarczanej przez Usługodawcę, składający się z zespołu materiałów e-learningowych (treści tekstowych i graficznych) udostępnianych Usługobiorcy przez jednostkę organizującą Kurs Online w postaci elektronicznej. 
  8. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG umowa o świadczenie odpłatnych Usług Elektronicznych zawierana albo zawarta na odległość między Usługobiorcą a Usługodawcą realizującym Kurs Online za pośrednictwem zewnętrznej platformy szkoleniowej.
  9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem zewnętrznej platformy szkoleniowej.
  10. USŁUGOBIORCA, KURSANT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (przy czym Usługobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna powyżej 16 roku życia); (2) osoba prawna; oraz (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Kursu Online oraz Usług Elektronicznych.
  11. USŁUGODAWCA – podmiot realizujący Kurs Online na uprawnienia elektryczne oraz umożliwiający Usługobiorcy przystąpienie do egzaminu w formie zdalnej będący we współpracy z właścicielem Strony Internetowej.
  12. Właściciel - podmiot będący bezpośrednim właścicielem oraz administratorem Strony Internetowej, a także systemów informatycznych oraz wszelki treści, które zostały na nich zawarte.
  13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  14. ZAMÓWIENIE – zgłoszenie przez Usługobiorcę zapotrzebowania na odpłatne Usługi Elektroniczne świadczone przez Usługodawcę.
 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Strony Internetowej, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Właściciel zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.
 4. Właściciel przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Strony Internetowej w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Właściciel Strony Internetowej. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.
 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ
 1. Korzystać ze Strony Internetowej na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Na Stronie Internetowej dostępne są zarówno nieodpłatne, jak i odpłatne Usługi Elektroniczne. Usługobiorca jest informowany najpóźniej przed skorzystaniem z danej Usługi Elektronicznej o związanych z nią opłatach, wysokości tych opłat oraz minimalnym czasie trwania zobowiązań względem Usługodawcy z tytułu korzystania z Usługi Elektronicznej.
 3. Usługobiorca może korzystać na Stronie Internetowej Formularza Zamówienia będącym nieodpłatną Usługą Elektroniczną.
 4. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Kursu Online jest odpłatne i następuje na podstawie Umowy o Świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w której pośredniczy Właściciel.
 5. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na podstronach Strony Internetowej.
 1. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
 1. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług między Usługobiorcą i Usługodawcą wymaga złożenia Zamówienia zgodnie z pkt. 6.4 Regulaminu.
 2. Usługobiorcy zabrania się składania Zamówień w innym zamiarze niż zawarcie Umowy z Usługodawcą.
 3. Ceny uwidocznione na Stronie Internetowej podane są w złotych polskich. O łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami (oraz o innych dodatkowych opłatach, a w razie braku możliwości ustalenia ich wysokości – o obowiązku ich zapłaty) Usługobiorca jest informowany najpóźniej w chwili wyrażenia przez Usługobiorcę woli związania się Umową o Świadczenie Usług.
 4. Procedura dokonania zakupów na Stronie Internetowej ma następujący przebieg: 
  1. Zakup jest możliwy po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia. Zamówienie może zostać złożone na przykład za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej. 
  2. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Usługobiorcę odpłatnej Usługi Elektronicznej widocznej na Stronie Internetowej. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz  (2) kliknięciu na Stronie Internetowej po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku Usługobiorcy niebędącego konsumentem niezbędne jest także podanie nazwy firmy i numeru NIP.
  3. Po złożeniu Zamówienia zostaje ono przekazane przez Właściciela Usługodawcy, a ten niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przystępuje do jego weryfikacji. Od tego momentu Właściciel nie uczestniczy już w procesie składania zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy. 
  4. Zamówienie stanowi dla Usługodawcy zapytanie ofertowe, na podstawie którego Usługodawca nawiązuje dopiero z Usługobiorcą kontakt celem przedstawienia oferty na Kurs Online. Umowa jest zawierana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na skutek przyjęcia przez Usługobiorcę złożonej mu oferty, a jeżeli prowadzone są negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia Umowy, to gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich postanowień, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień).
  5. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli związania się Umową na ustalonych z Usługodawcą warunkach, Usługodawca przesyła Usługobiorcy wiadomość e-mail z zaproszeniem do dokonania płatności oraz linkiem (adresem URL) prowadzącym do bramki płatności elektronicznych. Usługobiorca powinien dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości Usługodawcy. Z chwilą dokonania przez Usługobiorcę płatności zostaje zawarta Umowa o Świadczenie Usług.
  6. Właściciel Strony Internetowej pośredniczy w procesie realizacji zamówienia przez Usługobiorcę jedynie do momentu wypełnienia przez niego Formularza Zamówienia oraz przekazania niniejszego zgłoszenia do Usługodawcy. Właściciel nie ma wpływu ani wglądu w komunikację oraz proces realizacji zakupu pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.
 5. Dokonanie płatności za Usługi Elektroniczne dostępne na Stronie Internetowej jest możliwe za pośrednictwem płatności online wykorzystywanych do tego celu przez Usługodawcę.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie Internetowej, (2) przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem odnotowania płatności, (3) udostępnienie przez Usługodawcę faktury elektronicznej oraz (4) przesłaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności platformy szkoleniowej przez Usługodawcę w wiadomości e-mail.
 1. GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY
Usługobiorca ma możliwość jednorazowego skorzystania ze zwrotu pieniędzy za jeden wybrany i opłacony kurs w sytuacji, gdy spełni on następujące warunki:
 • Opłaci kurs, a środki znajdą się na koncie Usługodawcy.
 • Przejdzie on i ukończy wszystkie lekcje w danym kursie.
 • Opłaci i przystąpi on do egzaminu online przed komisją wraz z wnioskiem oraz dowodem osobistym.
 • Nie korzystał on wcześniej ze zwrotu pieniędzy w ramach platformy szkoleniowej Usługodawcy.

 • Aby uzyskać zwrot pieniędzy Usługobiorca musi wystosować pismo drogą elektroniczną na adres Usługodawcy: kontakt@uprawnienia-elektryczne.pl. Na zwrot środków Usługodawca ma 7 dni roboczych, a zwrotowi nie podlega bezzwrotna opłata za egzamin.
  1. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

  Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Właścicielem jest Formularz Kontaktowy na stronie Platformy Szkoleniowej, a z Usługodawcą adres e-mail, z którego zostało wysłane potwierdzenie zamówienia. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby.
  1. REKLAMACJE USŁUG
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Właściciela oraz Usługodawcy względem Usługobiorcy, jeżeli świadczone Usługi Elektroniczne są niezgodne z zawartą Umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Zarówno Właściciel jak i Usługodawca odpowiada przed Usługobiorcą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług Elektronicznych na zasadach ogólnych (art. 471 i nast. Kodeksu Cywilnego).
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych oraz inne reklamacje związane z realizacją Kursu Online można złożyć bezpośrednio do Właściciela lub Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na ostateczną decyzję Usługodawcy co do oceny zasadności zgłoszenia.
  4. Właściciel lub Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się przez Właściciela lub Usługodawcę do reklamacji w powyższym terminie oznacza, że uznał on reklamację za zasadną.
  1. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
  1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Usługobiorców będących konsumentami.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do (1) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; (2) umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  3. Z zastrzeżeniem pkt. 10.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w pkt. 10.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy oświadczenia przed jego upływem zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi na wstępie Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  6. Zawarte w niniejszym punkcie 10. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami. 
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Właściciela, bądź Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowo umowy.
  1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności.
  2. Właścicielowi oraz Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Właściciela lub Usługodawcy.
  3. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Usługobiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy.
  4. Właściciel oraz Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamówienia. W zakresie weryfikacji Właściciel oraz Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Właściciel oraz Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Zamówienia złożonego przez Usługobiorcę.
  5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  6. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Kursanta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
  7. Właściciel oraz Usługodawca nie ponosi wobec Kursanta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Właściciela oraz Usługodawcy.
  8. Odpowiedzialność Właściciela oraz Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych kosztów z tytułu Umowy o Świadczenie Usług, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Własciciela lub Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub niezwiązanych z tą umową. Właściciel oraz Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy.
  9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Właścicielem lub Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  1. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
  1. Własciciel dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Strony Internetowej. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Strony Internetowej oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Strony Internetowej. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
  2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Własciciel podejmuje działania mające na celu rozwój Strony oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
  3. Własciciel obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu na Stronie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Właściciela. Własciciel obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.
  4. Własciciel nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 13. Regulaminu. Niniejszy punkt 13. Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem (albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do nie jprzepisy dotyczące konsumenta), przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.
  1. PRAWA AUTORSKIE NA STRONIE INTERNETOWEJ
  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony Internetowej jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Własciciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Platformie Internetowej obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
  2. Znaki handlowe Własciciela oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że Usługobiorca korzystający ze Strony Internetowej nie otrzymuje żadnych praw autorskich do materiałów (w tym treści tekstowych i graficznych), do których uzyskuje dostęp podczas korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę.
  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Stronę Internetową zawierane są w języku polskim.
  2. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności; zmiany w zakresie Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; wprowadzenia nowych opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych lub podwyższenia obecnych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem (albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do niej przepisy dotyczące konsumenta) ma prawo odstąpienia od umowy.
   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  W razie pytań jesteśmy zawsze do Twojej  – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.
  Kurs elektryka z certyfikatem i gwarancja zwrotu pieniędzy*

  Wybierz kurs, wypełnij formularz i zdobądź uprawnienia elektryczne

  399 zł
  +399 zł
  +399 zł
  +0 zł

  Wybierz formę płatności

  Opłata za egzamin z eksploatacji lub dozoru płatna jest po kursie. *Z nami masz 100% gwarancję zdania egzaminu albo zwrot całości kwoty za kurs (czytaj więcej w Regulaminie strony).